२ हजारको नोट नचलाउने भारतको निर्णयले असर गर्दैन : राष्ट्र बैंक