अदालतमा १६ प्रतिवादीहरूको आजदेखि न्यायाधीशसमक्ष बयान