मोदीलाई मन पराउने जनता ७६, सुनकलाई मन नपराउने ७३ प्रतिशत