न्यायाधीश पदको परीक्षामा एक जना उत्तीर्ण, २११ जना थिए सहभागी