दौडिने व्यक्तिहरूमा मृत्युको जोखिम ३५ प्रतिशतले कम