गृह मन्त्रालयका काम थप प्रभावकारी बनाउन पौड्यालको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन