रामग्राम स्थुप ठेक्कासम्बन्धी सम्झौता रद्द गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन