कुमारी बैंकमा नयाँ सञ्चालक, साधारण सभाले पास गर्यो वार्षिक प्रतिवेदन