दश जिल्लाका १३ विद्यालयलाई नमुनाका रुपमा विकास गरिने