परीक्षामा विद्यार्थीलाई चिट चोराउने शिक्षक गार्ड पक्राउ