कुमारी बैंक ग्राहकहरूलाई निको बाल अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाहरुमा विशेष छुट