समितिमा मन्त्रीको जवाफ-सरुवामा पावर चल्दैन भन्दा मन्त्रीको कुर्सी हल्लाउने दवाव आउँछ