किरिया बसेकै अवस्थामा गाउँपालिकाको काम गर्दै अधिकृत घिमिरे