पृथ्वीबाट अचानक रक्सी पूरै गायब भयो भने के हुन्छ ?