के तपाईलाई थाहा छ, शेर र शेरनीमा को बढी खतरनाक हुन्छ ?